1.سیر رو پرس کرده
2. برگ پیازچه رو خرد کرده.
3.همه مواد رو مخلوط کرده.
4.یک ساعت در یخچال استراحت دهید تا سس شما آماده شود.