تمام مواد را مخلوط می کنیم
و یکی دو جوش می دهیم
روی خمیری که از قبل پهن شده میمالیم.