عدس را پخته و میگداریم در آبکش و قارچ و سبزیجات معطر و کرفس را تفت میدهیم و ادویه را اضافه میکنیم و نودالیت را آبکش کرده و تمامی مواد را با هم مخلوط کرده